Asesiadau o Anghenion y Gweithle / Mynediad i Waith 

1) Beth yw Asesiad o Anghenion y Gweithle? 
 
Cyflawnir asesiad o anghenion gweithle gan asesydd anghenion gweithle arbenigol ac mae'n canolbwyntio ar yr heriau penodol y mae'r unigolyn yn y gweithle yn eu profi mewn perthynas â'u tasgau gwaith dynodedig. Yn dilyn yr asesiad, bydd asesydd anghenion y gweithle yn ysgrifennu adroddiad yn nodi argymhellion ar gyfer addasu y mae'r asesydd yn credu y byddant yn helpu'r unigolyn i ymdopi'n fwy effeithiol yn y gweithle. 
 
2) Beth yw'r broses? 
 
Mae'r broses asesu yn y gweithle yn cynnwys cyfarfod un i un yn y gweithle rhwng yr asesydd a'r unigolyn i sefydlu'r heriau y maent yn eu wynebu gyda'u tasgau gwaith dynodedig. Y broses allweddol yw: 
 
Cyn y cyfarfod, bydd asesydd y gweithle yn cael gwybodaeth gefndir am rôl yr unigolyn ac yn cynnal adolygiad o'r disgrifiad swydd a'r cyfrifoldebau allweddol dan sylw. 
Yn ystod y cyfarfod, bydd yr asesydd yn adolygu'r amgylchedd gwaith, gan ystyried y lleoliad gwaith ffisegol, y tasgau gwaith a'r prosesau gwaith cyfredol i gwblhau tasgau mwy heriol. 
Yn dilyn y cyfarfod, bydd yr asesydd yn cynhyrchu adroddiad gydag argymhellion neu 'addasiadau rhesymol' y dylid eu rhoi ar waith i'r unigolyn wella'r ffordd y mae'n cwblhau ei dasgau gwaith dynodedig. Gall addasiadau o'r fath gynnwys offer newydd neu offer wedi'i addasu (gan gynnwys hyfforddiant ar sut i ddefnyddio'r offer) a hyfforddiant a datblygiad un i un i gefnogi'r unigolyn yn ei rôl. 
3) Pwy all gael Asesiad o Anghenion y Gweithle? 
 
Gellir gofyn am asesiadau o anghenion yn y gweithle mewn perthynas ag amrywiaeth o anableddau gwahanol gan gynnwys y rhai sydd â 'gwahaniaethau prosesu' (fel dyslecsia, dyspracsia a dyscalcwlia) neu gyflyrau ffisegol. Bydd asesiad o anghenion y gweithle gydag Abacus yn cynnwys trafodaeth hanner awr un i un gyda'ch prif reolwr llinell i esbonio'r asesiad a'r addasiadau rhesymol gofynnol a gaiff eu cynnwys yn yr adroddiad ar ddiwedd y broses. 
 
4) Sut i archebu eich Asesiad o Anghenion y Gweithle 
 
Gallwch gysylltu â ni i drefnu amser cyfleus ar gyfer eich asesiad o anghenion eich gweithle, y gallwch hefyd ei archebu ar-lein. Byddwn wedyn yn cysylltu â chi a'ch cyflogwr i amlinellu'r broses ymhellach. 
 
Unwaith y bydd apwyntiad wedi'i archebu, byddwn yn cadarnhau hyn drwy e-bost. 

Mynediad i'r Gwaith 

Rhaglen sy'n cael ei rhedeg gan y llywodraeth yw Mynediad i Waith sy'n galluogi unrhyw un ag anabledd i gael cymorth. Mae hyn yn berthnasol i chi p'un a ydych yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig. Er mwyn galluogi eich perfformiad yn llawn, a gwella eich lles yn y gweithle, gallwch gyfeirio eich hun at y gwasanaeth hwn. 
 
Gweler y daflen ffeithiau hon i ddarllen mwy am Fynediad i Waith 
 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings